skip to Main Content

Marta Marfany

Universitat Pompeu Fabra

marta.marfany@upf.edu

Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica (1996) i en Filologia Catalana (1997) per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va doctorar amb una tesi sobre la traducció catalana medieval de La Belle Dame sans merci d’Alain Chartier (2008). Ha estat professora associada al Departament de Filologia Francesa (2004-2005) de la Universitat Autònoma de Barcelona, becària predoctoral (2004-2007) i professora associada (2007-2009) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora postdoctoral (2009-2011) i professora associada (2011-1014) al Departament de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra, on treballa des del 2014 com a professora tenure-track.

Ha estat membre de diversos projectes d’investigació, entre els quals el projecte europeu ERC Starting Grant “The Last Song of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon” (European Research Council-UB, 2009-2013). Actualment, la seva recerca se centra en dos grans eixos: d’una banda, les traduccions medievals i del Renaixement (és membre del projecte d’investigació “Traduccions al català i cultura llatina a la Corona d’Aragó (1380-1530): obres de tradició clàssica i humanística”, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona) i, de l’altra, la traducció i la recepció en l’àmbit literari català del segle xx (és membre del projecte d’investigació “La traducció en l’àmbit literari català des del final del franquisme (1976-2000): estudis de recepció i llengua literària”, del Departament de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra).

Paral·lelament a la docència i a la recerca, fa uns quants anys que es dedica a la correcció i a la traducció, especialment de textos literaris. Ha traduït sobretot narrativa d’autors francesos contemporanis, com ara Philippe Delerm, Dai Sijie, David Foenkinos i Jêrome Ferrari.

PUBLICACIONS (selecció)

Marfany, Marta. 2018. «La poesía de Jordi de Sant Jordi traducida al español. Notas sobre las traducciones de Félix Ros, Enrique Badosa, Juan Ramón Masoliver y José María Micó». Dins María Morrás, ed., Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, 225-239. Salamanca: SEMYR. 

Marfany, Marta. 2017. «Poetic Tradition and the Voice of the Translator: The First Verse Translations of Dante’s Commedia». Enthymema 19: 5-16. DOI: https://doi.org/10.13130/2037-2426/9101

Marfany, Marta. 2017. «Le Livre de l’Espérance nommé Curial: Transmission et réception aux XIVet XVe siècles». Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 33/1: 235-251.

2016 “Un poème consolatoire inédit (c. 1348) et un fragment d’un planh perdu, attribué a Raimbaut de Vaqueiras”, Revue des Langues Romanes, 120.1, pp. 251-280.

2016 “Anàlisi d’una poesia catalana autògrafa de 1348: una lletra consolatòria en vers amb citacions poètiques”, dins L. Badia, L. Cifuentes, S. Martí i J. Pujol (eds.). Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500. (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 41-56.

2016 “La traducció catalana de Vicenç Albertí de La Alonsíada de Joan Ramis (1818): el trasllat de la versificació”, Randa, 76, pp. 51-57.

2015 «Alain Chartier and medieval Catalan literature». A: Cayley, Emma; Delogu, Daisy; McRae, Joan E. A Companion to Alain Chartier: Father of French Eloquence. Leiden: Brill, p. 255-278.

2015 «La traducción del Inferno de Fernández de Villegas: la huella de la tradición poética castellana y de los comentarios a la Commedia de Dante», Anuario de Estudios Medievales, volum monogràfic «Innovación, traducción, reescritura», 45/1, p. 449-471.

2015 «La traducció catalana del Commento de Cristoforo Landino a Dante». A: Coroleu, Alejandro (ed.). Clàssics i moderns en la literatura catalana del Renaixement. Barcelona: Punctum, p. 79-96.

2015 L’emigració menorquina a Algèria al segle xix. Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.

2013 «Traducciones en verso del siglo xv». Bulletin of Hispanic Studies, vol. 90, núm. 3, p. 261-273.

2013 «La llengua poètica del segle xv a través d’una traducció: Requesta d’amor de Madama sens mercè». A: Casanova, Emili; Calvo, Cesareo. Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. 6-11 de septiembre de 2010, Valencia. Berlín-Boston: De Gruyter, vol. VIII, p. 375-384.

2012 «La influència de la poesia francesa d’Andreu Febrer a Ausiàs March». Estudis Romànics, núm. XXXIV, p. 259-287.

2012 «La dama senza mercede: Carlo del Nero e la traduzione catalana di La Belle Dame sans merci di Alain Chartier». Cultura Neolatina, núm. LXXII, fasc. 3-4, p. 233-242.

2012 «Métodos para el estudio de las traducciones medievales». A: Fernández Rodríguez, Natalia; Fernández Ferreiro, María. Literatura medieval y renacentista en España: Líneas y pautas. Salamanca: La Semyr, p. 673-682.

2012 «El lai en català de la Triste deleytación». A: Alemany, Rafael; Chico, Francisco. Literatures ibèriques medievals comparades. Alacant: Universitat d’Alacant-SELGYC, p. 281-291.

2011 «Francesc Oliver» (en col·laboració amb Josep Pujol). A: Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar. Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo editorial-UAB-UIB-UJI-UV, 2011, p. 380-381.

2009 «Balades, lais i rondells francesos en la literatura catalana del segle xv». Mot so razo, núm. 8, p. 16-26.

2009 «La traducció catalana medieval de La Belle Dame sans merci d’Alain Chartier». A: Alberni, Anna; Badia, Lola; Cabré, Lluís. Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500). Actes del Primer Col·loqui Internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana». Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, p. 179-188.

2007 «D’Ausiàs March a Bernat Hug de Rocabertí: Antoni Vallmanya i el cànon poètic de mitjan segle xv». Llengua & Literatura, núm. 18, p. 45-73.

2002 Els menorquins d’Algèria. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1999 «L’últim català colonial: els emigrants menorquins a Algèria durant els segles xix i xx». Llengua & Literatura, núm. 10, p. 73-90.

Back To Top