skip to Main Content

Literary Language and Translation (1892-1939)

II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Llengua literària i traducció (1892-1939)

2nd Symposium on Translation and Reception in Contemporary Catalan Literature
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 3 July 2008

See programme

Back To Top