skip to Main Content

Sílvia Coll-Vinent

silvia-coll-vinent-2007

Universitat Ramon Llull
scollvinent@filosofia.url.edu

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora per la Universitat d’Oxford (1996), amb la tesi The Reception of English Fictional and Non-fictional Prose in Catalonia (1916-1939), with Particular Reference to Edwardian Literary Culture, encara inèdita. Ha estat lectora de català a la Universitat d’Oxford (1992-1995), professora de traducció a la Unviersitat de Vic (1996-1999) i, des de l’any 2000, és professora de literatura anglesa i catalana a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull.

Ha publicat diversos articles sobre traducció i recepció d’autors britànics a Catalunya durant el període d’entreguerres i ha col·laborat en la redacció del Diccionari de traductors (coord. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol; en premsa). Ha publicat també estudis sobre Pau Romeva, Maurici Serrahima i Rafael Tasis com a divulgadors i crítics literaris dedicats a l’àmbit cultural anglosaxó.

PUBLICACIONS

2017 “Traducció indirecta en la literatura catalana: V Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània”, dins: Translation Studies, 10:2 (2017), pp. 223-226. Versió en línia

2015 “Pròleg” a Salvador Bruna Reverter, Graham Greene i els escriptors catòlics francesos. Barcelona: Fundació Joan Maragall – Cruïlla, pp. 11-14.

2015 “Joan Estelric i la premsa menorquina: els orígens de l’escriptor i de l’activista cultural”, Randa, 74 (Miscel·lània Josep Miquel Vidal Hernández/3), pp. 41-69.

2015 “Lectures europees als Dietaris de 1918-1920”, dins El món d’ahir de Joan Estelrich: dietaris, cultura, acció política, ed. X. Pla. València: Publicacions de la Universitat de València, pp. 71-93.

2014 “Publicacions de Martí de Riquer (1931-1936)” (amb Lola Badia i Lluís Cabré), dins Martí de Riquer i els valors clàssics de les lletres. Vocació literària i filologia, en el centenari del seu naixment, Barcelona: Barcino,  pp. 70-134.

2014 “Hacia un nuevo humanismo: Joan Estelrich, Paul Valéry  Hermann Keyserling y el periodismo europeo de los años 30”, dins Cosas vistas, cosas leídas. La edad de oro del periodismo literario en Cataluña, España y Europa, ed. Xavier Pla i Francesc Montero. Kassel: Reichenberger, pp. 83-106.

2014 “Joan Estelrich, un humanista en temps convulsos (1932-1936)”. Cercles: revista d’història cultural, núm. 17, pp. 77-100. Versió en línia: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/280211

2014 “Joan Estelrich, profeta d’un nou humanisme i agent cultural” (amb Lluís Cabré Ollé). Pròleg a Fènix o l’esperit de Renaixença. Barcelona: RBA, pp. 9-43. Enllaç

2014 “Lectures europees als dietaris (1918-1920)”. L’Espill, núm. 47 (tardor 2014) [Dossier “El món d’ahir de Joan Estelrich”], pp. 95-100. Enllaç

2013 Dickens en la cultura catalana: la recepció i les traduccions, ed. Sílvia Coll-Vinent i Marcel Ortín. Lleida: PUNCTUM. Versió en línia: http://www.editorialpunctum.com/coeditors/trilcat/dickens-en-la-cultura-catalana-la-recepcio-i-les-traduccions/

2013 “Dickens in Catalan Literature” (amb Marcel Ortín), dins The Reception of Charles Dickens in Europe. Londres: Bloomsury, pp. 183-190, 339-343.

2013 “Ben Jonson’s Volpone on the Catalan Stage: Rewriting a Classic through Double Mediation”, Translation Review, 87: 1. 46-58. Versió en línia: http://www.tandfonline.com/eprint/XTajZPg3MrQkcy7DG5HG/full

2012 Balmes i Anglaterra, ed. Sílvia Coll-Vinent i Conrad Vilanou. Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (col·lecció Eusebi Colomer, 15).

2012 “Walter Scott en Milà i Fontanals, o la influència del Romanticisme saludable », en El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (Humanitats, 4), 89-116.

2012 “Joan Estelrich i Charles Maurras: història d’una seducció”, en Xavier Pla (ed.), Charles Maurras a Catalunya. Barcelona: Quaderns Crema, pp. 151-201.

2011 “Joan Estelrich i Montaner i Simón (1925-1949)”, en Cornelia Eisner, Sílvia Coll-Vinent y Enric Gallén (eds.), La traducció i el món editorial de postguerra. Lleida: Punctum & TRILCAT, 215-227.

2011 El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, ed. Sílvia Coll-Vinent e Isabel de Colmenares. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL (Humanitats, 4).

2011 “Chesterton i  la joie de vivre: aspectes de la conversió”, Qüestions de vida cristiana, núm. 240, 37-48.

2011 “La traducció i el món editorial de postguerra, ed. Sílvia Coll-Vinent, Cornelia Eisner i Enric Gallén. Lleida: Punctum & TRILCAT.

2010 G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; col. Textos i estudis de cultura catalana, 156.

2010 “Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps”, en Actes de les Jornades d’estudi sobre Joan Estelrich. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Consell de Mallorca, 2010, 37-58

2010 “Manuel Trens, intel·lectual anglòfil”, dins Manuel Trens, liturgista, historiador i amant de l’art, ed. Sílvia Coll-Vinent (Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de la URL; col. Humanitats, 3), pp. 83-100.

2009 “Pau Romeva, literat”, dins Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Budapest, setembre de 2007 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 98-115.

2009 “Noucentisme i anglofília: Matthew Arnold en l’obra pedagògica de Joan Palau Vera”. Temps d’Educació, 37, pp. 385-398.

2009 “Aportacions dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), de Valentí Serra” (ressenya). Comprendre: Revista catalana de filosofia, 11 (2009/2), pp. 83-87.

2009 Entrades dels traductors “Just Cabot”, “Carles Capdevila”, “C. A. Jordana”, “Pau Romeva” i “Rafael Tasis”, dins Diccionario Histórico de la Traducción en España (Madrid: Gredos).

2008 “Maurici Serrahima, home de lletres: del centenari a la jornada”. Llengua & Literatura, 19, pp. 569-576.

2007 “Chesterton i Sant Francesc: nota sobre la recepció franciscana de G. K. Chesterton a la Catalunya dels anys 20”, dins Franciscanisme i art europeu. Jornades d’Estudis Franciscans 2006 (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya), pp. 27-45.

2007 “Rafael Tasis, traductor i divulgador literari”. Quaderns. Revista de traducció, núm. 14, pp. 95-104.

2007  “Serrahima: els orígens literaris”, dins Centenari Maurici Serrahima (1902-2002), ed. Sílvia Coll-Vinent i Josep Poca i Gaya (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 2007), pp. 23-38.

2007 Entrades dels traductors “Just Cabot”, “Carles Capdevila”, “Feliu Elias”, “Ramon Esquerra”, “Josep Farran i Mayoral”, “Alfred Gallard”, “Josep Janés”, “Josep Millàs-Raurell”, “Jacint M. Mustieles”, “Josep Navarro i Costabella”, “Ramon D. Perés”, “Pau Romeva”, “Josep Ros-Artigas”, “Antoni Rovira i Virgili”, “Rafael Tasis”, “Manuel Trens”, “M. Teresa Vernet”, “Ramon Vinyes”, dins Diccionari de traductors (coord. Montserrat Bacardí i Pilar Godayol) (Vic: Eumo; en premsa).

2006 “Record de Robert Pring-Mill”. Serra d’Or, núm. 550, pp. 124-125.

2006 “Una influència del distributisme britànic: el Chesterton de Pau Romeva”, dins Pau Romeva, Textos sobre Chesterton (Barcelona: Facultat de Filosofia de la URL; “Col·lecció Eusebi Colomer”, 8), pp. 3-18.

2006 “Una certa anglofília”. Els Marges, núm. 79 (primavera), pp. 45-62.

2005 “Chesterton’s First visit to Catalonia and its Context”. Chesterton Review, 31, pp. 103-119.

2005 “Entre la vida i els llibres: Valery Larbaud, amic i model de Joan Estelrich”, dinsGèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939): I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Lleida: Punctum/Trilcat), pp. 181-196.

2003 “Lectors de la NRF a Catalunya: l’exemple de Meredith”. Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. II (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003; “Biblioteca Abat Oliba”, 247), pp. 111-125.

2004 “Jordi Giró, Maurici Serrahima i Bofill (1902-1979), un filòsof-literat del segle XXDiàlegs, núm. 26, pp. 119-134.

1999 “Nocturn, de Frank Swinnerton: la recuperació d’un bestseller georgià”.Quaderns. Revista de Traducció, núm. 4, pp. 127-134.

1998 “The French Connection: Mediated Translation into Catalan during the Interwar Period”. The Translator: Studies in Intercultural Communication, 4.2 (Special Issue: Translation & Minority), ed. L. Venuti, pp. 207-228.

1996 “El match Chesterton-Shaw la polèmica i el periodisme d’entreguerres a Catalunya”. Revista de Catalunya, 107 (nova etapa), maig 1996, pp. 40-50.

Back To Top